Semalt hünärmeni StartUrl parametri bilen SAP URL parametriniň arasyndaky tapawudy düşündirýär

URL-ni adamlar üçin okamak näçe aňsat bolsa, gözleg motorlary üçin şonça-da gowy zat däl. Elýeterlilik hemişe SEO-nyň möhüm bölegi bolupdy, ýöne gözleg motorlary adamlaryň näme bilen meşgullanýandyklaryny kesgitlemek üçin ösen ulanyjy we ulanyş maglumat signallaryny ulanyp bilýän häzirki döwürde beýle däl.

URL parametri, URL-lerde dinamiki düzülen parametrleri we sahypalary ele almaga we ulanmaga mümkinçilik berýär. URL parametrleri, bahalary sahypanyň URL-sinde dinamiki taýdan düzülen parametrlerdir we maglumat çeşmelerine we şablonlaryna aňsatlyk bilen girip bilersiňiz. Bu parametrler web sahypalaryny ajaýyp dinamiki edýär we tükeniksiz sany görmäge mümkinçilik berýär. URL parametrleri köplenç maglumat çeşmelerini süzmek we web mazmunyny almak üçin ulanylýar. Admin bölüminde bar we sahypa redaktoryny ulanýarlar (Blueprint> Page> New or Blueprint> Page> {Page Title}). Islenýän netijeleri almak üçin "URL parametrleri" meýdanyna islendik URL parametrini girizip bilersiňiz. Web sahypasynyň kontekstinde bu parametrler elýeterli bolup, adaty web gyryjy hökmünde ulanylyp bilner. URL parametri ulgama çekilende arassalanýar.

“StartURL” parametri we SAP URL parametri bilen web sahypaňyzyň URL-sini has professional we özüne çekiji edip, sahypaňyza has köp girýänleri çekip, gözleg motorynyň sanawyny ýokarlandyryp bilersiňiz. Iki parametriň hem özboluşly aýratynlyklary bar we professional SEO-lar üçin amatly.

1. Ilkinji täsir galdyryjy wariant - StartURL parametri:

“StartURL” parametri bilen, tanamak üpjünçisine aňsatlyk bilen funksiýa goşup bilersiňiz we takyk netijeler üçin birnäçe haýyş iberip bilersiňiz. Şeýle hem, bu parametrden peýdalanyp, ulanyjylaryňyzy belli bir sahypa girmäge, üçünji tarap web sahypalaryndan ýöriteleşdirilen rugsady almaga we tassyklanandan soň belli ýerlere gitmäge gönükdirip bilersiňiz. Şübhesiz, bu tordaky iň oňat we iň ygtybarly URL parametrlerinden biridir we ajaýyp ulanyjy tejribesini üpjün edýär. Häzirki wagtda “StartURL” parametri dört dürli wersiýada bar: öndürijilik, kärhana, dörediji we çäklendirilmedik neşir.

Hakyky tassyklanylandan soň ulanyjylary belli bir ýere ugrukdyrmak üçin URL-ni bu parametr bilen görkezmeli bolarsyňyz. “StartURL” parametri ulanyjynyň tejribesini gowulandyrýar: onsuz ulanyjylaryňyz tassyklamak gutarandan soň baş sahypa (portal ýa-da adaty programma üçin) ýa-da deslapky sahypanyň sahypasyna gönükdirilip bilner.

2. Ikinji interaktiw hyzmat - SAP URL parametri:

Web Dynpro ABAP programmalaryna we URL parametrlerine goşmaça, SAP has gowy ulanyjy tejribesi üçin dürli URL parametrlerini üpjün edýär. SAP URL parametriniň iň soňky wersiýasy öňdebaryjy tehnologiýa bilen geldi we bir wagtyň özünde dürli URL-leri nyşana almak üçin ulanylyp bilner. Bu parametriň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, ulanyjylary tassyklamak tamamlan badyna belli bir ýere ibermäge kömek edýär. Bu, ulanyjylaryňyzyň başga bir web sahypasyna gönükdirilmeýändigini we SAP URL parametri sahypaňyza girýänleriň hemmesine ajaýyp tejribe berýär.